Dane osobowe,polityka prywatności, RODO

Dane osobowe i polityka prywatności

 1.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma BAJBAK Arkadiusz Kowalski  z siedzibą w Warszawie , Łojewska 28 lok 43, 03-392 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  - w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
  - w związku z zapisaniem się na newsletter (subskrybcję) Sklepu (na co Klient wyraża zgodę poprzez odznaczenie stosownego checkboxu, a następnie po potwierdzeniu faktu rejestracji, zgodnie z instrukcją przekazaną w pierwszym mailu, co będzie tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie adresu e-mail w opisanym celu),
  - w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
  - w związku z rejestracją Konta Klienta,
  - w związku z korespondencją mailową,
  - dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu.
 2. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Uprawnienie to Klient może zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie stosownych zmian na Koncie Klienta bądź zgłosić do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: bajbak@op.pl , przy czym prośba taka musi być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub podanego przy realizacji zamówienia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
 3.  Właściciel Sklepu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu.
 4.  Właściciel Sklepu oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5.  Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 6.  Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 7.  Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania  Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 8.  Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych (RODO)

Warszawa, 2018-05-21

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma:

BAJBAK Arkadiusz Kowalski

03-392 Warszawa

ul. Łojewska 28 lok 43

tel: +48 22 675 54 69

e-mail: bajbak@op.pl

 

 1. Z Koordynatorem Danych Osobowych (kdo) w BAJBAK Arkadiusz Kowalski można skontaktować się:

a)      telefonicznie: T. +48 22 675 54 69

b)      e-mailem: bajbak@op.pl

c)      bezpośrednio w Biurze Handlowym firmy 03-310 Warszawa ul. Staniewicka 10 lok 107

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)      niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy / obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy / przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

b)      wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana  zgodami - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

c)      wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

d)      realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy PBS, a w szczególności: dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży,

- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Państwa dane zostały pozyskane w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym i obejmują:

a)      imię i nazwisko,

b)      nazwę firmy,

c)      dane teleadresowe i email,

d)      informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

a)      upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy BAJBAK Arkadiusz Kowalski

b)      podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy BAJBAK Arkadiusz Kowalski

c)      instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,

d)      wymienione powyżej w punkcie 4 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
 2. Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.